خویش آوند ما

بهترین لحظه هر انسان در زندگیش٬زمانی است که با کسی آشنا شود٬که او را بفهمد او را حس کند و بدون نیاز به استفاده از کلمات ـکلماتی که فقط برای کارهای روزمره هستند.برای معامله کردن برای دروغ گفتن٬ویا حداقل اغراق کردن وبرای نشان دادن چیزی که در اصل وجود نداردـ بتواند با او ارتباط ایجاد کند.و او کسی نیست جز خویش آوند ما.

 

خویش آوندما کسی است که شبیه ما است .

خویش آوند ما کسی است که از ریشه ماست.

خویش آوند ما کسی است که بخشی از خود ماست.

خویش آوند ما روح ما است در جسم دیگر.

وخویش آوند ما خود ماییم.

خوشا به حال کسی که خویش آوندی دارد٬وتوانسته  در این جهان غریب و ناآشنا خویش آوند خویش را پیدا کند.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید