آه تا کی زسفر باز نیایی بازآ

آه تا کی زسفر باز نیایی بازآ                       اشتیاق تومراسوخت کجایی باز آ


شده نزدیک که هجران تومارابکشد              گر همان برسرخونریزی مایی باز آ


کرده ای عهد که بازآیی ومارابکشی              وقت آنست که لطفی بنمایی بازآ


رفتی وبازنمی آیی ومن بی توبه جان      جان من این همه بی رحم چرایی باز آ


وحشی از جرم همین کز سرآن کورفتی     گرچه موستوجب صدگونه جفایی باز آ

/ 0 نظر / 30 بازدید