انسانها(بخش ششم از :«گفتگو با خویش آوندان»)

 "خداوندا تو می‌دانی‌ که انسان بودن و ماندن

در این دنیا چه دشوار است،

چه رنجی ‌می‌کشد
آن کس که انسان است و از احساس سرشار است"

«علی شریعتی»

گهگاهی و به ندرت در این جهان به کسانی بر می خوریم که با تصمیم ها و انتخابهایشان ما را شگفت زده می کنند.

چیزی را که می خواهند و به آن نیاز دارند تصمیم می گیرند که نخواهند .

اینان کسانی هستند که منافعشان را زیر پا می گذارند تا ارزشی جدید ایجاد کنند . برای اینها مهمترین معیار برای تصمیم گیریشان نه منافع که ارزش هایشاشان است ، نه ارزش هایی که جامعه و عرف وشرع از آنها می خواهد ،بلکه ارزش هایی که وجدان بیدار انسانی اشان از آنها می خواهد

روانشناسان این رفتار را تاشی از "سوپر اگو" می دانند .جامعه شناسان و انسان شناسها آن را"وجدان بیدار بشری "می نامند.اخلاق گرایان آن را "ارزش ها و اخلاق پایدار "می دانند. فیلسوفها آن را "محدودیت و مانع برای حرکت به جلو " می دانند و من آن را "تفاوت انسان با موجودات دیگر می دانم"مرز تفاوت انسان با غیر انسان.

واز دیدگاه من انسانها به میزانی و به تعدادی که تصمیمات اینچنینی می گیرند انسان اند.

اگر چه این تصمیم شان با تمام تئوری ها و مدلهایی که در صدد تامین حداکثری نیازهای آدمیان هستند متناقض است!

اگر چه آن چه که می گویند با مدل ذهنی افراد هم عصرشان که تلاش می کنند با مذاکره کردن بیشترین منافع را برای خود تامین کنند هم خوانی ندارد!

و اگر چه آنچه که می خواهند ،ظاهرا با نیازهای اساسی خودشان که باید برآورنده خواسته های جسمی و روحی شان باشد مطابقت ندارد!

اما آنها این را می خواهند

نه به اجبار که به اختیار و با تمام وجود می خواهند

بگذار تا ذهن های منفعت طلب مصلحت اندیش به صخره اش بگیرند بگذار تا دیگران ندانند و نفهمند منطق انتخابهایش را

که آنها منطق خودشان را دارند "منطق یک خویش آوند که تلاش می کند با تمام فشارهای که ما را از انسان بودن دور می کند انسان بماند  "

 

 

/ 2 نظر / 44 بازدید
فرزانه

سلام خیلی وقت چیزی ننوشتید