مارا گلی از روی تو چیدن نگذارند

مارا گلی از روی تو چیدن نگذارند              چیدن چه خیال است که دیدن نگذارند

گفتم شنود مژده دیدار تو گوشم                     آن نیز شنیدم که شنیدن نگذارند

صد شربت شیرین زلبت خسته دلان را              نزد یک لب آرندو چشیدن نگذارند   

 بخشای بر ان مرغ که خونش گه بسمل                بر خاک بریزند و طپیدن نگذارند

/ 1 نظر / 130 بازدید