قرار بود به دلها کمی قرار بیاید

 

قرار بود به دلها کمی قرار بیاید
قرار بود که اسباب پای کار بیاید
 
قرار بود نرنجد دلی ز گفتن حرفی
قرار بود سر عقل روزگار بیاید
 
قرار بود اگر صبر داشته باشیم
برای تمشیت کار، یک سوار بیاید
 
قرار بود سری بی گنه به دار نباشد
قرار بود فقط تا به پای دار بیاید
 
 
برای آنکه بدانیم . . . چه زیباست
قرار بود که بعد از خزان بهار بیاید
 
قرار بود که عاشق شدن گناه نباشد
قرار بود که احساس هم به کار بیاید
 
قرار بود که "کیوان" ما به مدرسه عشق
به پای خویش و  از روی اختیار بیاید
 
چه زود قول و قرار گذشته رفت ز یادت
قرار بود دلت با دلم کنار بیاید...
/ 1 نظر / 437 بازدید

بهار