خویش آوند

حرفهايی است برای گفتن كه اگر گوشی نبود نمیگوييم و حرفهايی است برای نگفتن حرفهايی كه هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آورندو حرفهایی برای نگفتن را تنها می توان باخویش آوندان گفت

شهریور 91
1 پست
بهمن 90
3 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
9 پست
تیر 90
33 پست