خویش آوند

حرفهايی است برای گفتن كه اگر گوشی نبود نمیگوييم و حرفهايی است برای نگفتن حرفهايی كه هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آورندو حرفهایی برای نگفتن را تنها می توان باخویش آوندان گفت